Algemene voorwaarden Euro Soap NV

1        Definities

Verkoper: Euro Soap NV, met zetel aan Sprietestraat 166, 8792 Waregem, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 0417.611.526.  

Product: het goed of de dienst dat U hebt gekocht, ongeacht of het om één of meerdere voorwerpen gaat.

Website: de website waarop U het Product hebt gekocht.

Klant, U of Uw: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de Website een Product koopt.

Consument: elke Klant die een natuurlijk persoon is en een Product aankoopt voor uitsluitend niet-beroepsmatige doeleinden.

Professioneel: elke Klant die geen Consument is.

Met de term ‘Partijen’ wordt verwezen naar zowel de Verkoper als naar de Klant. Met de term ‘Overeenkomst’ wordt verwezen naar de contractuele relatie tussen Partijen, zoals bepaald onder art. 2.1.

2        Relatie tussen Partijen

2.1     Contractuele relatie

De contractuele relatie tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door:

 • de orderbevestiging die u na uw aanko(o)p(en) ontving;
 • deze Algemene voorwaarden;
 • de Juridische Vermeldingen van de Verkoper. U kan een kopie van deze Juridische vermeldingen .
 • de Privacyverklaring van de Verkoper. U kan een kopie van deze Privacyverklaring downloaden .

Voormelde Juridische Vermeldingen en Privacyverklaring maken integraal deel uit van deze Algemene voorwaarden. Door aanvaarding van deze Algemene voorwaarden verklaart U zich eveneens akkoord met de inhoud van de Juridische Vermeldingen. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de Juridische Vermeldingen primeren huidige bepalingen.

Naast deze Algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk bepaald, ook specifieke voorwaarden gelden voor een bepaald Product, bijv. in het kader van promoties. In dat geval hebben dergelijke, specifieke voorwaarden voorrang op deze Algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden op deze website kunnen door de Verkoper zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. U zal deze Algemene voorwaarden bijgevolg bij elke bestelling opnieuw willen consulteren. De voorwaarden die op het ogenblik van de aankoop op de Website zijn gepubliceerd, beheersen de Overeenkomst.

Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2     Hoedanigheid van de Klant

Diverse bepalingen van deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de Consument of op de Professioneel. De bepalingen waarin de term ‘Consument’ wordt gehanteerd zijn niet van toepassing op een verkoop aan de Professioneel. De bepalingen waarin de term ‘Professioneel’ wordt gehanteerd zijn niet van toepassing op een verkoop aan de Consument. De bepalingen waarin dan weer naar de ‘Klant’ wordt verwezen, zijn van toepassing op zowel de Consument als de Professioneel.

3        Herroepingsrecht

3.1     Algemeen herroepingsrecht

Onverminderd de uitzonderingen opgelijst in art. 3.2, kan de Consument de aankoop van het Product herroepen binnen de 14 kalenderdagen. Daartoe dient de Consument de Verkoper per aangetekende post of via e-mail webmaster@eurosoap.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop. Voor goederen begint deze termijn te lopen de dag na de levering aan de Consument. Voor diensten daarentegen vanaf de dag na het afsluiten van de Overeenkomst. De Consument is voor deze herroeping noch de betaling van een boete, noch de opgave van motief verschuldigd.

De Verkoper heeft steeds het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de terugzending ervan blijkt dat het Product sporen van schade, gebruik óf van slijtage vertoont. In elk geval dienen naast het Product ook alle meegezonden documentatie, en verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending.

De kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het Product zijn ten laste van de Consument. De adresgegevens van het depot, waarnaar de Consument bij een eventuele herroeping het product dient terug te zenden zijn: Sprietestraat 166, 8792 Waregem, België.

Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal de Verkoper aan de Consument binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping én de teruggave van het Product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed of dienst terugbetalen onder aftrek van de gemaakte kosten (o.m. transport, eventuele cadeauverpakking, verzekering, aanvullende diensten, enz..).

3.2     Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Voor de volgende Producten beschikt de Consument niet over een herroepingsrecht :

 • van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn uit art. 3.1;
 • Producten die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd , of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
 • Producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, die verzegeld zijn en niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken[TD1] , in het bijzonder doch niet beperkt tot volgende verzorgings- en hygiënische producten uit het gamma van Euro Soap NV: lichaamsverzorging, haarverzorging, shampoos, tandenverzorging, deodoranten, kinderproducten, zeep, etherische oliën, parfumerie, schoonheidsproducten, maquillage, enz.
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de Consument is verbroken;
 • dagbladen, tijdschriften en magazines;
 • levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers, die op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de Consument worden geleverd.

4        Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op de Website zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien U een Product koopt waarvan naderhand blijkt dat het niet langer op voorraad is, heeft de Verkoper het recht om de bestelling te annuleren; desgevallend hebt U geen recht op enige schadevergoeding. Aanbiedingen die aan U op naam worden gericht, hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke aanvraag tot bestelling te weigeren indien U de Verkoper nog openstaande en al vervallen schulden zou hebben.

5        Prijzen en betaling

De op de website aangegeven prijzen per product zijn inclusief BTW. maar, tenzij anders aangegeven, exclusief verzendingskosten. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van de bestelling en de levering vallen ten laste van de Klant.

De betaling dient te geschieden binnen de dertig dagen na de orderbevestiging, tenzij de vervaldatum anders werd aangegeven of directe betalingsmethoden – zoals een kredietkaart of betaling per SMS – werden gebruikt.

Betaling voor Producten die U op de Website koopt kan gebeuren per:

 • Bankoverschrijving;
 • Kredietkaart (VISA en Mastercard), ;
 • Debetkaart (Maestro)
 • Paypal

Elke betalingsachterstand zal na een eerste ingebrekestelling aanleiding geven tot het vervallen van verwijlinteresten aan 8,5% per jaar. Eventuele betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden toegekend. In geval van laattijdige betaling is het de Verkoper bovendien toegestaan, naar zijn keuze, om de (verdere) levering op te schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Tenzij het tegendeel bewezen wordt, vormen de computerregisters en logbestanden van de Verkoper en die van haar dienstverleners het bewijs van alle transacties tussen de Verkoper en U. Het opgeven nummer van Uw debetkaartnummer, Uw kredietkaartnummer of het doorgeven van een overschrijvingsopdracht, alsook Uw definitieve goedkeuring van de bestelling gelden als bewijs van Uw instemming met Uw bestelling en deze Algemene voorwaarden. Die goedkeuring dient als ondertekening.

6        Levering en risico-overdracht

6.1     Leveringstermijn

Bestellingen worden zo snel als mogelijk geleverd. Eventuele leveringstermijnen op de Website zijn slechts indicatief, te rekenen van de dag volgend op die waarop de Klant zijn bestelling heeft geplaatst. Indien geen concrete leveringsdatum werd overeengekomen, geldt een leveringstermijn van dertig dagen.

Indien de geplande leveringsdatum door de fout van de Verkoper wordt overschreden dan kan de Consument zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos annuleren, mits de Verkoper op dat ogenblik het Product nog niet heeft verzonden. De Consument zal binnen de dertig dagen de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

Indien de geplande leveringsdatum door de fout van de Verkoper wordt overschreden dan is de Professioneel er eerst toe gehouden om, bij een laattijdige levering, aan de Verkoper een aanvullende respijttermijn van minstens dertig dagen toe te kennen waarbinnen laatstgenoemde alsnog tot levering kan overgaan.

6.2     Plaats van levering

Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres. Bij een levering aan huis zal U, indien U op het ogenblik van de levering afwezig bent, op de hoogte worden gebracht van het bezoek van de transporteur d.m.v. een bericht in Uw brievenbus. Ofwel volgt een tweede leveringspoging, ofwel zal U worden verzocht om binnen de in het bericht aangeduide tijd contact op te nemen met de transporteur. Indien u niet of niet tijdig in contact treedt met de transporteur, waardoor het Product retourneert naar de Verkoper, heeft laatstgenoemde het recht om de gemaakte transportkosten aan U in rekening te brengen. U kan nooit enige schadevergoeding eisen voor een dergelijke niet-levering.

Door aanvaarding van deze Algemene voorwaarden stemt u er mee in dat de levering van de bestelling door derden in ontvangst mag worden genomen, doch uitsluitend op Uw risico.

Indien het Product niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de Klant, behoudt de Verkoper het recht om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd haar andere rechten. De Klant zal van de beëindiging worden verwittigd door de Verkoper. In ieder geval komen desgevallend de nutteloze transportkosten ten laste van de Klant.

Indien de levering in gedeelten gebeurt heeft de Verkoper het recht om elke levering als een afzonderlijke bestelling te beschouwen.

6.3     Eigendomsvoorbehoud

De Verkoper behoudt de volle eigendom van de Producten tot al Uw verplichtingen zijn voldaan, in het bijzonder doch niet beperkt tot de volledige betaling van de prijs, kosten en eventuele interesten. Het is de Klant niet toegestaan om, bij gebreke aan volledige betaling van de prijs, het Product te vervreemden.

6.4     Risico-overdracht

De risico-overdracht vindt ten aanzien van de Consument plaats op het ogenblik van de levering overeenkomstig art. 6.1. De risico-overdracht vindt ten aanzien van de Professioneel plaats op het ogenblik van de verzending uit de magazijnen van de Verkoper.

De Klant dient bij ontvangst van de goederen de pakketten op schade te controleren en eventuele schade of onregelmatigheden te vermelden op de levernota van de transporteur, bij gebreke waaraan de pakketten geacht worden te zijn geleverd vrij van eventuele transportschade. De Klant heeft steeds het recht de goederen te weigeren indien er substantiële schade kan worden vastgesteld.[TD3] 

7        Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of overmacht. Onder overmacht wordt onder meer niet-exhaustief begrepen: nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, acties van werknemers (waaronder stakingen en lock-outs), bugs in software van derden, storingen in het (tele)communicatienetwerk en handelingen of nalatigheden van derden die buiten de redelijke controlemacht van de Verkoper vallen (zoals een staking bij de transport- of postorderbedrijven met een laattijdige levering aan de Koper als gevolg); 

De volledige aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich uitsluitend tot de eventuele rechtstreekse schade, die in elk geval wordt beperkt tot de aanschafprijs (excl. diensten) van het Product met een maximum van €1.250,00. In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade zoals doch niet beperkt tot genotsderving, verlies van kans, emotionele schade, administratieve kosten, tijdsverlies of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat U het Product kocht.

Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Consument niet van toepassing in geval van opzet en grove schuld in hoofde van de Verkoper of haar aangestelden. Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Professioneel niet van toepassing in geval van opzet in hoofde van de Verkoper of haar aangestelden.

Evenmin kan de Verkoper aansprakelijk gesteld worden voor schade inherent aan het gebruik of misbruik van internet (onderbreking, virus, ...).

In de mate waarin de exoneratie opgenomen in dit artikel aan de Verkoper een voordeel zou toekennen die de wettelijke maximumgrenzen van het van toepassing zijnde recht (zie art. 12) te buiten zou gaan, dient de beperking van aansprakelijkheid in dit artikel tot deze maximale grenzen te worden beperkt.

8        Garantie

8.1     Garantie bij consumptiegoederen

De Consument geniet een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming inzake roerende lichamelijke zaken. Dit op voorwaarde evenwel dat dit gebrek bestaat op het ogenblik van de levering en zich manifesteert binnen de twee jaar te rekenen vanaf die levering. Indien de Producten tweedehandsgoederen betreffen, wordt voormelde termijn teruggebracht tot één jaar.

In het geval van een gebrek aan overeenstemming dient de Consument de Verkoper op de hoogte te brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Als het Product tijdens de garantieperiode een defect vertoont dient de Consument het goed, teneinde het te laten onderzoeken, herstellen of vervangen, te versturen naar: Sprietestraat 166, 8792 Waregem, België.

De garantie is evenwel niet van toepassing indien het gebrek zou zijn veroorzaakt door onoplettendheid, beschadiging of niet-conform gebruik van het Product door de Consument. Indien het product niet kan hersteld worden noch kan vervangen worden door een identiek of equivalent product, dan heeft de Consument recht op een prijsvermindering of terugbetaling onder de vorm van een tegoedbon.

8.2     Vrijwaring

Eventuele klachten omtrent zichtbare gebreken aan het Product dienen op straffe van verval te worden gemeld uiterlijk de derde dag na levering.

De Consument dient eventuele klachten omtrent verborgen gebreken te melden binnen een termijn van 14 dagen ná ontdekking van het gebrek in kwestie.

Ten aanzien van de Professioneel wordt de aansprakelijkheid van de Verkoper voor eventuele verborgen gebreken uitgesloten.

8.3     Kosten voor onderzoek of herstel

Indien het Product niet onder enige garantie valt, dan zijn de kosten verbonden aan het onderzoek naar of herstel van het gebrek ten laste van de Klant. Indien de Klant deze kosten niet betaalt terwijl de Verkoper het Product in detentie heeft, verval na verloop van het uitblijven van betaling gedurende 6 maanden de eigendom opnieuw aan de Verkoper.

9        Archivering

Conform de relevante boekhoudkundige bepalingen dient de Verkoper het gesloten contract te archiveren en gedurende de wettelijke bewaringstermijn bij te houden. Het gearchiveerde contract is voor de Bezoeker niet toegankelijk.

10     Wanprestatie

Indien de Klant zijn betalingsverplichting onder art. 5 niet nakomt, is hij op het totale openstaande bedrag in hoofdsom eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12% van de verschuldigde hoofdsom, met een maximum van € 1.250,00. Onverminderd de bepalingen van art. 7 is de Verkoper, in de mate waarin deze in gebreke blijft uitvoering te geven aan de Overeenkomst, eenzelfde forfaitair schadevergoeding verschuldigd.

11     Geen afstand en nietigheid

Het feit dat de Verkoper op een bepaald moment beslist om geen aanspraak te doen op één van de clausules van deze Algemene voorwaarden of de Wettelijke vermeldingen en informatie, geldt in geen geval als definitieve afstand van deze clausules.

Bij ongeldigheid of nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden blijven de andere clausules onverminderd van toepassing en afdwingbaar.

12     Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen Partijen wordt exclusief beheerst door het Belgisch vigerend recht. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Belgische rechtbanken hebben uitsluitende rechtsmacht. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de Verkoper is gevestigd zijn bevoegd om kennis te nemen van alle mogelijke geschillen tussen Partijen, behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling. In afwijking van voormelde bevoegdheid kan de Verkoper, volgens haar uitsluitende keuze, eveneens beslissen om te dagvaarden vóór één van de rechtbanken bevoegd overeenkomstig art. 624 Ger. W.

© 2014, BV ovv Bright Advocaten (www.b-right.be). Ook op juridische teksten rust er auteursrecht, zodat het verboden is om zonder de toestemming van de auteur deze tekst gedeeltelijk of integraal te reproduceren of aan het publiek mee te delen.


Volg ons op Facebook