Juridische vermeldingen Eurosoap NV

1        Definities

Beheerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website uitbaat, zoals aangegeven in art. 3

Website: de website waarop U deze Juridische vermeldingen aantrof.

Bezoeker, U of Uw: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website bezoekt.

2        toepassingsgebied

Elk bezoek aan en elk gebruik van de Website is onderworpen aan deze Juridische vermeldingen. Het bezoek en gebruik van (één van) deze website(s) houdt automatisch in dat U deze Juridische vermeldingen aanvaardt. Indien U deze Juridische vermeldingen niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

Eurosoap NV behoudt zich het recht voor om de op de Website vermelde voorwaarden, waaronder deze Juridische vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Juridische vermeldingen bij elk bezoek te consulteren.

3        Informatie omtrent Eurosoap NV

De Website wordt beheerd en uitgebaat door Eurosoap NV, met maatschappelijke zetel aan de Sprietestraat 166, 8792 Waregem.

Eurosoap NV is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0417.611.526 en draagt als BTW-identificatienummer BE0417.611.526.

4        Contactname

Voor algemene inlichtingen kunt u de administratie van Eurosoap NV bereiken via volgende gegevens:

Telefoon BE   +32 (0)56.71.49.77
Fax
:                +32 (0)56.70.44.70

 

E-mail:            webmaster@eurosoap.be

 

Voor klachten kunt u de dienst na-verkoop van Eurosoap NV bereiken via volgende gegevens:

TTelefoon BE   +32 (0)56.71.49.77
Fax
:                +32 (0)56.70.44.70

E-mail:            webmaster@eurosoap.be

5        Beschrijving en doel van de website

Met de Website biedt Eurosoap NV U in hoofdzaak volgende diensten aan:

  • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent het bedrijf Eurosoap NV en de door haar aangeboden producten en/of diensten.
  • een aankoopplatform, webshop, die U kan gebruiken om desgewenst producten en/of diensten te bestellen.
  • een communicatieplatform tussen U en Eurosoap NV, waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken naar en elke soort communicatie tussen U en Eurosoap NV.

6        Gebruik

Indien U deze Juridische vermeldingen schendt of de Website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan Eurosoap NV U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

7        Talen

Deze website kan U raadplegen in het Nederlands, Engels of Frans. Via deze site kan u een overeenkomst sluiten in het Nederlands, Engels of Frans.

8        Kosten voor het gebruik van technieken voor communicatie op afstand

Onverminderd de kosten die U betaalt voor uw internettoegang aan uw internettoegangsleverancer, worden er door Eurosoap NV geen kosten aangerekend voor het gebruik van de technieken voor communicatie op afstand voor het sluiten van een overeenkomst.

9        De technische stappen om tot de sluiting van een contract te komen

Via de Website kunnen contracten worden gesloten, en wel op de volgende wijze:.

  • U selecteert de gewenste producten, en vult uw virtuele winkelwagentje,
  • Wanneer U ervoor hebt geopteerd om uw aankoop af te ronden krijgt u, voordat U Uw bestelling definitief aavaardt, een allerlaatste maal een overzicht (=”Overzichtsscherm”) waarin u eventuele invoerfouten kan opsporen en corrigeren;
  • U doet vervolgens een aanvraag tot betaling.
  • U ontvangt vervolgens een e-mail met de bevestiging dat uw bestelling en uw betaling goed werden verwerkt (= “Bevestigingse-mail”).
  • Ná deze e-mail ontvangt U de levering van Uw bestelling aan huis, één en ander overeenkomstig de overeengekomen leveringstermijn[TD4] ;

10     Het aanbod

Eurosoap NV levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar aanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare producten en/of diensten. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site producten en/of diensten als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het aanbod van  Eurosoap NV op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. Eurosoap NV kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten.

Eurosoap NV verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar sites. Eurosoap NV kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks de voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welkgeval Eurosoap NV geenszins aansprakelijk kan gesteld worden.

Evenzo zijn de foto’s en gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van Eurosoap NV geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan Eurosoap NV aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.

11     De prijzen

De prijzen en kosten op de Website worden weergegeven in euro. Alle prijzen worden door Eurosoap NV met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze Website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

12     Intellectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van de Website erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Eurosoap NV. Deze Website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurosoap NV.

De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website, in het bijzonder doch niet beperkt tot bovenstaande opsomming, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van Eurosoap NV. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurosoap NV.

In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft Eurosoap NV het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

13     Privacy

Meer informatie omtrent het privacybeleid van Eurosoap NV vindt u terug in onze Privacyverklaring. Deze kan u consulteren op volgende pagina: http://www.eurosoap.be/nl/content/3-conditions-generales-de-ventes

 

 


Volg ons op Facebook